Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 74/2014

10.06.2014

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A.

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 10 czerwca 2014 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa"), informację od Pana Krzysztofa Spyry – Członka Zarządu Emitenta, który poinformował, o dokonaniu w dniu 6 czerwca 2014 r. przez osobę blisko z Panem Krzysztofem Spyrą związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy – spółkę International Consultancy Strategy Implementation BV w likwidacji z siedzibą w Holandii (dalej "ICSI") przeniesienia 6.846.634 akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Banku S.A. na spółkę KKBBK Investments Ltd. z siedzibą na Malcie (dalej "KKBBK").

KKBBK jest jedynym akcjonariuszem ICSI, a ww. akcje zostały przeniesione w wyniku podjęcia w dniu 17 marca 2014 r. przez ICSI uchwały likwidacyjnej. Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538).