Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 75/2014

12.06.2014

PODJĘCIE DECYZJI PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ WS. ZMIAN PROGRAMU EMISJI PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Zarząd Getin Noble Banku S.A. (dalej: ‘Emitent”) przekazuje  do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę ws. wyrażenia zgody na zmianę funkcjonującego programu emisji papierów dłużnych, ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej oraz umowy dealerskiej zawartych w dniu 20 października 2005 r. (z późniejszymi zmianami) przez Emitenta oraz BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A.) (dalej: ”Program Emisji”) oraz na wielokrotne emisje papierów dłużnych, tj. obligacji (kuponowych oraz zerokuponowych) oraz certyfikatów depozytowych (kuponowych oraz zerokuponowych) (dalej: "Papiery Dłużne”) w ramach zmienionego Programu Emisji, przyjętych przez Zarząd Emitenta.

W ramach uchwalonych zmian zwiększono wartość funkcjonującego Programu Emisji z 1,5 mld złotych do 2 mld złotych, z zastrzeżeniem, że do obliczania kwoty Programu Emisji nie uwzględnia się kwot wykupu z tytułu Papierów Dłużnych wykupywanych w danym dniu emisji. Doprecyzowano terminy zapadalności Papierów Dłużnych oraz ustalono wartość nominalną nowo emitowanej obligacji na 1000 złotych lub wielokrotność tej kwoty. Poza powyższym wprowadzono odmienną strukturę oferowania obligacji emitowanych na rynku pierwotnym oraz dodano możliwość zwoływania zgromadzenia obligatariuszy w przypadkach określonych w warunkach emisji obligacji oraz w regulaminie zgromadzenia obligatariuszy.

W ramach emisji obligacji wprowadzono również opcję oferowania ich w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, ze zmianami), kierowanej do klientów profesjonalnych (w rozumieniu art. 7. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o Ofercie Publicznej”)) lub kierowanej wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 euro (w rozumieniu art. 7. ust. 4 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej), z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Emitenta do podjęcia wszelkich działań związanych ze zwiększeniem wartości programu przy zachowaniu dbałości o interesy Emitenta oraz uwzględniając istniejące warunki rynkowe, w tym m.in. do emisji, w jednej lub kilku seriach Papierów Dłużnych w zakresie dostępnego limitu wynikającego ze zmienionego Programu Emisji.

W nawiązaniu do powyższego Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości, że w ramach przyjętych zmian do Programu Emisji podpisze w najbliższym czasie z mBankiem S.A znowelizowaną umowę emisyjną. O tym fakcie Emitent poinformuje w oddzielnym raporcie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).