Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 10:08

Raport bieżący nr 76/2014

17.06.2014

ZAWARCIE UMOWY EMISYJNEJ DO ZMIENIONEGO PROGRAMU EMISJI PAPIERÓW DŁUŻNYCH

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 75/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. Zarząd Getin Noble Banku S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje  do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym tj. 17 czerwca 2014 r. podpisał z mBankem S.A. (dalej: „mBank”) aneks nr 3 do umowy emisyjnej oraz umowy dealerskiej zawartych w dniu 20 października 2005 r. pomiędzy Emitentem a mBankiem (ówczesny BRE Bank S.A.), na mocy którego powyższe umowy zostały zastąpione przez jednolitą Umowę Emisyjną (dalej: „Umowa Emisyjna”) do zmienionego Programu Emisji Papierów Dłużnych (dalej: „Program Emisji”).

Program Emisji przewiduje wielokrotne emisje obligacji (kuponowych lub zerokuponowych) i certyfikatów depozytowych (kuponowych lub zerokuponowych) do maksymalnej kwoty 2 000 000 000 PLN (słownie: dwóch miliardów złotych), z zastrzeżeniem, że do obliczania kwoty zmienionego Programu Emisji nie uwzględnia się kwot wykupu z tytułu papierów dłużnych wykupywanych w danym dniu emisji. Dla nowo emitowanych certyfikatów depozytowych zerokuponowych oraz obligacji zerokuponowych ustalono termin zapadalności od 7 dni do 12 miesięcy, zaś dla certyfikatów depozytowych kuponowych oraz obligacji kuponowych termin ten określono na co najmniej 12 miesięcy (o ile strony nie uzgodnią inaczej).

Program Emisji wprowadza dla obligacji emitowanych w ramach zmienionego Programu Emisji opcje, zgodnie z którymi w dniu emisji obligacje będą mogły być: (a) rejestrowane w ewidencji obligacji prowadzonej przez mBank, (b) rejestrowane w ewidencji obligacji prowadzonej przez mBank, a następnie zostaną przerejestrowane do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW; (c) zarejestrowane w depozycie KDPW; przy czym opcje (b) oraz (c) będą przywidywały możliwość wprowadzenia obligacji do obrotu i notowań na ASO BondSpot lub ASO GPW.

W ramach emisji obligacji wprowadzono również opcję oferowania ich w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, kierowanej do klientów profesjonalnych lub kierowanej wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 EURO, z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.

Zdaniem Emitenta Umowa Emisyjna spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż łączna wartość jej przedmiotu przekracza 10% jego kapitałów własnych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.