Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 77/2014

07.07.2014

USTANOWIENIE PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI GETIN NOBLE BANKU S.A.

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 07.07.2014 r., powziął informację, że Rada Nadzorcza Emitenta zatwierdziła uchwalony przez Zarząd Emitenta Publiczny Program Emisji Obligacji ("Program").

Obligacje w ramach Programu emitowane będą w wielu seriach w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy o obligacjach, do maksymalnej kwoty 1.500.000.000 PLN (słownie: jeden miliard pięćset milionów złotych), a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). W ramach Programu, Emitent wyemituje co najmniej dwie serie Obligacji w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały, o której mowa powyżej. Obligacje emitowane w ramach Programu będą zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela.

Obligacje będą oprocentowane. Obligacje mogą być oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Rodzaj oprocentowania Obligacji ustali Zarząd Emitenta w formie uchwały. W przypadku Obligacji oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej oprocentowanie ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów złotówkowych o długości ustalonej przez Zarząd Emitenta w formie uchwały powiększoną o marżę.

Warunki emisji Obligacji w ramach Programu w rozumieniu art. 5b ustawy o obligacjach stanowić będą (i) Podstawowe Warunki Emisji, (ii) informacje dotyczące zasad przydziału Obligacji zawarte w prospekcie emisyjnym sporządzonym dla oferty Obligacji oraz (iii) Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii dla każdej kolejnej serii Obligacji, przyjmowane przez Zarząd Emitenta w drodze uchwały o emisji danej serii Obligacji.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent jednocześnie informuje, że w ciągu kilku najbliższych dni złoży w Komisji Nadzoru Finansowego Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Programu w celu zatwierdzenia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).