Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
0.00% 09:30

Raport bieżący nr 49/2014/K

14.07.2014

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 49/2014: ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH GETIN NOBLE BANKU S.A.

Niniejszym raportem Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") koryguje treść raportu bieżącego nr 49/2014 z dnia 7 marca 2014 r. Powyższe jest wynikiem otrzymania w dniu 14 lipca 2014 r. od pełnomocnika Pana Krzysztofa Spyry – Członka Zarządu Emitenta korekty zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osoby blisko z Panem Krzysztofem Spyrą związane, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. b) Ustawy o obrocie, z dnia 7 marca 2014 r.

Korekta polega na tym, że:

W akapicie 2 było:
- International Consultancy Strategy Implementation BV w likwidacji, transakcji sprzedaży 1.079.321 akcji Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00012 za łączną cenę 3.497.000,04 zł, po cenie 3,24 zł za akcję. Sprzedaż akcji nastąpiła na rynku regulowanym, w notowaniach ciągłych, za pośrednictwem Millennium Dom Maklerski S.A.

- KKBBK Ltd, transakcji sprzedaży 369.701 akcji Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLGETBK00012 za łączną cenę 1.207.551,24 zł, po cenie 3,24 zł za akcję. Sprzedaż akcji nastąpiła na rynku regulowanym, w notowaniach ciągłych, za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A.

W akapicie 2 powinno być:
- International Connsultancy Strategy Implementation BV – sprzedaż łącznie 1.079.321 sztuk akcji Getin Noble Banku S.A., tj.  w dniu 04 marca 2014 roku 1.058.286 sztuk akcji po średniej cenie 3,24 zł za akcję oraz w dniu 05 marca 2014 roku 21.035 sztuk akcji po średniej cenie 3,24 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym, w notowaniach ciągłych, za pośrednictwem Millennium Domu Maklerskiego S.A.

-KKBBK Investments  Ltd  - sprzedaż łącznie 372.701 sztuk akcji Getin Noble Banku S.A., tj. w dniu 04 marca 2014 roku 367.500 sztuk akcji po średniej cenie 3,24 zł za akcję oraz w dniu 05 marca 2014 roku 5.201 sztuk akcji po średniej cenie 3,24 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym, w notowaniach ciągłych, za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A.

Wyżej wskazana korekta jest wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej i edytorskiej. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).