Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 79/2014

13.08.2014

ZAWARCIE POROZUMIENIA W PRZEDMIOCIE USTALENIA PROPORCJI NABYCIA PORTFELA WIERZYTELNOŚCI

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 70/2014 z dnia 16 maja 2014 r. Zarząd Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym tj. 13 sierpnia 2014 r. zawarł ze spółką Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Idea Bank") porozumienie w sprawie ustalenia proporcji nabycia portfela wierzytelności kredytowych i leasingowych ("Portfel") w ramach zawartej z VB Leasing Polska S.A. ("VB Leasing PL") umowy warunkowej.

Strony zgodnie postanowiły, że pierwotnie przyjęta proporcja, zgodnie z którą Emitent zobowiązał się do nabycia od VB Leasing PL 37 %, a Idea Bank 63 % wierzytelności wchodzących w skład Portfela, ulega zmianie w ten sposób, że Idea Bank zobowiązuje się do nabycia 100 % wierzytelności wchodzących w skład Portfela.

W przypadku, gdy na skutek niewywiązania się przez Idea Bank z powyższego zobowiązania, VB Leasing PL wystąpi z roszczeniem w stosunku do Emitenta, Idea Bank pokryje wszelkie szkody, jakie na skutek wystąpienia z takim roszczeniem powstaną po stronie Emitenta.

Podstawa prawa: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami)