Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 80/2014

03.09.2014

DECYZJA KNF WS. ZMIAN W STATUCIE BANKU

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 63/2014 i 64/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. Zarząd Getin Noble Banku S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”), podjęła decyzję nie zezwalającą na dokonanie w statucie Emitenta zmiany polegającej na dodaniu §34a w brzmieniu:

„§34a
1. Zarząd Banku jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę i jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.
2. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej Banku.” 
W odniesieniu do pozostałych zmian statutu ustanowionych uchwałą nr XXVI/24/04/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 24 kwietnia 2014 r. , wobec nie stwierdzenia przesłanek odmowy wydania zezwolenia określonych w art. 37 ustawy Prawo bankowe KNF wyraziła zgodę na ich wprowadzenie.

Mając na względzie powyższe, a także termin wydania przez organ nadzorczy przedmiotowej decyzji Emitent informuje, że w zakresie zmian statutu, które uzyskały już akceptację KNF konieczne będzie uchwalenie ich ponownie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, z uwagi na utratę ważności poprzednich uchwał wprowadzających te zmiany. Wynika to z zapisu art. 430 §2 ustawy Kodeks spółek handlowych, który stanowi, że zgłoszenie zmiany statutu (do sądu rejestrowego) nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie.

W związku z powyższym Emitent na najbliższym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu ponownie podejmie uchwały w zakresie zaakceptowanych zmian w statucie. O terminie jego zwołania Emitent poinformuje oddzielnym raportem.

Podstawa prawa: §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.).