Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 86/2014

02.10.2014

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZGŁOSZONY PRZEZ AKCJONARIUSZA

Zgromadzenia („NWZ”) Getin Noble Banku S.A. („Emitent”) opublikowanego raportem bieżącym nr 82/2014 Zarząd Emitenta informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał, w trybie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, od spółki Getin Holding S.A. akcjonariusza, który reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ.

Zgodnie z postanowieniami powyższego ogłoszenia oraz §38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości treść projektu zgłoszonej uchwały dotyczącej zmiany w statucie Emitenta (pkt 5 porządku obrad NWZ).

Treść zgłoszonego projektu uchwały:

Uchwała Nr IV/09/10/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Getin Noble Banku S.A.
z dnia 09 października 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Banku.

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:


§ 1.
Dokonuje się zmiany Statutu Getin Noble Bank  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że:

1) w §3 uchyla się dotychczasową treść ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

i nadaje się im następujące nowe brzmienie:
„2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Bank może tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.”

2) w §4 uchyla się dotychczasową treść ust. 3 pkt 15 w brzmieniu: „15. pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych”

i nadaje mu następujące nowe brzmienie:
„15. pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, a także w przyjmowaniu zapisów na jednostki uczestnictwa oraz na certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych.”

§2.
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§3.
Uchwała wchodzi w życie po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dokonanie powyższych zmian w Statucie Getin Noble Bank S.A. oraz zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Getin Noble Bank S.A. dokonanych na podstawie niniejszej uchwały.

W związku z przesłanym przez Getin Holding S.A. projektem uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Emitenta przychyla się do zaproponowanego uzupełnienia w zakresie terytorialnego rozszerzenia możliwości prowadzenia działalności przez Bank. Zastrzega jednak, że ewentualna ekspansja będzie ukierunkowana jedynie w stronę obszaru Unii Europejskiej, a jej podstawą będzie zasada jednolitej licencji bankowej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.