Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 87/2014

02.10.2014

REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 02.10.2014 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Michała Kowalczewskiego o rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Emitenta i pełnienia w niej funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 31.12.2014 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu  obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 ze  zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków  uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze  zmianami).