Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 93/2014

22.10.2014

PODJĘCIE DECYZJI O PRZYJĘCIU NOWEJ POLITYKI DYWIDENDOWEJ GETIN NOBLE BANKU S.A. NA LATA 2014 – 2016

Zarząd Getin Noble Banku S.A. (‘Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 października 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę zatwierdzającą nową treść Polityki dywidendowej Getin Noble Banku S.A. na lata 2014 – 2016, przyjętą przez Zarząd Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta uchyliła „Politykę dywidendową Getin Noble Banku na lata 2014-2016.”, wprowadzoną uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 02 czerwca 2014 r., o której Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 73/2014 z dnia 02 czerwca 2014 r.

Poniżej Emitent przekazuje treść przyjętej polityki:

POLITYKA DYWIDENDOWA GETIN NOBLE BANKU NA LATA 2014-2016

Getin Noble Bank przyjmuje następujące założenia na lata 2014 -2016 (tj. okres obowiązywania obecnej strategii banku) w zakresie kształtowania w tym okresie polityki dywidendowej Banku:

1. Nadrzędnym celem banku w zakresie polityki dywidendowej banku jest takie jej kształtowanie, aby zawsze zachowane były przez bank nadzorcze wymogi ostrożnościowe w zakresie posiadania poziomu współczynnika Tier1 oraz współczynnika wypłacalności ogółem na poziomie przewyższającym jego minimalną wysokość określoną przez normatywne akty regulacyjne wydawane przez organ nadzorczy.

2. Przy obecnym brzmieniu regulacji nadzorczych warunkiem koniecznym do rozpatrywania dla ewentualnej wypłaty dywidendy jest utrzymanie (po uwzględnieniu efektu ew. wypłaty dywidendy):
a) współczynnika Tier 1 na poziomie co najmniej 9%,
b) współczynnika wypłacalności na poziomie co najmniej 12%,
przy uwzględnieniu obowiązków wynikających z regulacji nadzorczych i dostosowaniu się banku do  zasad polityki dywidendowej banków ogłaszanych przez regulatora.

3. Wzorem lat ubiegłych decyzja banku o ewentualnej  wypłacie dywidendy przez  Getin Noble Bank zawsze będzie uwzględniać kryteria ogłaszane przez organ nadzorczy  w sprawie zasad polityki dywidendowej banków.

4. Getin Noble Bank SA w zakresie polityki dywidendowej na lata 2014-2016 w celu utrzymania współczynnika wypłacalności na wymaganym poziomie zakłada w 2014  i 2015 roku pełną akumulację zrealizowanych zysków, tj. nie wypłacanie dywidendy z osiągniętego zysku w 2013 i 2014 roku. W 2016 roku  - uwzględniając uwarunkowania opisane w punktach powyżej i poniżej - zakłada się wypłatę dywidendy z zysku 2015 roku w kwocie pomiędzy 180-300 mln złotych , nie więcej jednak niż 50% zysku.  

5. Bank przewiduje, iż tylko w przypadku zachowania koniecznego i adekwatnego poziomu kapitału na poziomie zapewniającym wymagane wskaźniki adekwatności kapitałowej, będzie możliwe  wynagrodzenie dla akcjonariuszy - docelowo przeznaczanie do 50% zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Bank osiągnie wyjątkowo pozytywne wyniki oraz wysoki wskaźnik wypłacalności i będzie można rozważyć wypłatę większej części zysku, przy czym w przypadku istotnego pogorszenia warunków makroekonomicznych lub pogorszenia sytuacji kapitałowej banku dywidenda może zostać ograniczona lub też nie zostać wypłacona.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).