Getin Noble Bank (GNB)

0.51PLN
-3.77% 17:00

Raport bieżący nr 94/2014

23.10.2014

AKTUALIZACJA RATINGU GETIN NOBLE BANK S.A. PRZEZ AGENCJĘ MOODY’S

Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że agencja ratingowa Moody’s („Agencja”) potwierdziła krótkoterminowy i długoterminowy rating depozytowy Emitenta  odpowiednio na poziomie Not-Prime oraz Ba2, utrzymując ich perspektywę negatywną. Jednocześnie Agencja potwierdziła rating siły finansowej Emitenta (BSFR) na poziomie D-, który jest ekwiwalentem Ba3 w nowej siatce ratingowej (BCA – baseline credit assesment), zmieniając jego perspektywę ze stabilnej na negatywną.

Agencja podaje, iż zmiana perspektywy związana jest w wyzwaniami jakie stoją przed Emitentem w zakresie jakości aktywów oraz rentowności wobec ryzyk związanych ze wzrostem gospodarczym w Polsce w kontekście wyraźnego spowolnienia powiązanych gospodarek europejskich.

Jednocześnie Agencja dodaje, że ratingi depozytowe Emitenta (bez zmian) odzwierciedlają obecną ocenę Agencji co do prawdopodobieństwa wsparcia systemowego bazującą na szerokiej, ogólnokrajowej sieci detalicznej i istotnym udziale Banku w rynku kredytów (5.5%) oraz depozytów (6.2%).

Metodologia użyta podczas przyznania ratingu dostępna jest na stronie Agencji: www.moodys.com
w podkategorii „Rating Methodologies” w zakładce „Research & Ratings”.

Podstawa prawa: § 5 ust. 1 pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.).