Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 95/2014

26.10.2014

INFORMACJA ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. W SPRAWIE WYNIKÓW AQR (ASSET QUALITY REVIEW) I STRESS TESTU BANKÓW

Getin Noble Bank S.A. pomyślnie przeszedł najważniejszy i najbardziej rygorystyczny test warunków skrajnych w wariancie szokowym tzw. „adverse scenario”.

Historyczny niewielki niedobór kapitałowy wskazany w scenariuszu bazowym (0,1%) został z nadwyżką uzupełniony w roku 2014 (+0,9%). 

Obecny skonsolidowany ostrożnościowo współczynnik  wypłacalności CET1 wynosi 9,5%, a łączny współczynnik wypłacalności CAR wynosi 13,1%. W związku z tym, dzisiejszy poziom kapitału Banku pozwala przejść pomyślnie zarówno przegląd jakości aktywów - AQR (Asset Quality Review), jak i stress testy.

Oznacza to, że Bank nie potrzebuje dokapitalizowania ze strony Akcjonariuszy.

Po dacie przeglądu, Bank zaliczył za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego całość zysku skonsolidowanej ostrożnościowo Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A. za I półrocze 2014 roku w  kwocie 258,5 mln zł do kapitału.

Zgodnie z obowiązującą Polityką Dywidendową Emitenta, zysk skonsolidowany za III i IV kwartał 2014 roku w całości zostanie zaliczony do kapitałów.

Komisja Nadzoru Finansowego praktycznie nie zgłosiła uwag do kredytów udzielonych po fuzji Getin Banku i Noble Banku od połowy 2010 roku, co potwierdziło bardzo dobrą jakość portfela tych kredytów, które stanowią już ponad 60% całego portfela.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że stress testy przeprowadzone były dla polskich banków w warunkach bardziej rygorystycznych i konserwatywnych niż w innych krajach Unii Europejskiej ze względu na stosowaną  przez Komisję Nadzoru Finansowego wyższą wagę ryzyka dla kredytów denominowanych w walutach obcych.

***
Zarząd Getin Noble Bank S.A. przekazuje niniejszy raport w odniesieniu do opublikowanych w dniu dzisiejszym wyników europejskiego AQR (Asset Quality Review) i stress testu banków, jak również podanych przez Komisję Nadzoru Finansowego wyników przeglądu jakości aktywów przeprowadzonego zgodnie z metodyką EBC oraz wyników stress testów 15 banków z Polski, w tym w zakresie wyników Getin Noble Bank S.A.

Wyniki AQR i stress testów znajdują się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).