Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 97/2014

12.11.2014

ZAREJESTROWANIE ZMIAN W STATUCIE BANKU

Zarząd Getin Noble Banku S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 listopada 2014 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 7 listopada 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Emitenta, uchwalonych w dniu 9 października 2014 r. Uchwałą numer III/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Treść zarejestrowanych zmian Statutu Emitenta została opublikowana w raporcie bieżącym nr 90/2014 z dnia 09.10.2014 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w § 2 w/w Uchwały upoważniło Radę Nadzorczą Emitenta do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Getin Noble Bank S.A. Emitent poinformuje o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu przez Radę Nadzorczą w oddzielnym komunikacie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).