Getin Noble Bank (GNB)

0.53PLN
0.00% 09:02

Raport bieżący nr 100/2014

28.11.2014

ZAWARCIE UMÓW ZASTAWU, KTÓRE ŁĄCZNIE SPEŁNIAJĄ KRYTERIUM ZNACZĄCEJ UMOWY

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 99/2014 Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 listopada 2014 r. powziął informację od Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu ("EBI"), iż została podpisana umowa zastawu finansowego (dalej: "Umowa"), która łącznie z innymi umowami zastawu spełnia kryteria znaczącej umowy.

Umowa ta została zawarta celem zabezpieczenia zwrotu środków, które zostaną wypłacone Emitentowi, w ramach umowy kredytowej zawartej z EBI w dniu 28 listopada 2014 r. wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami w niej określonymi, o której Bank informował w  raporcie bieżącym nr 99/2014.

Przedmiotem Umowy będą obligacje skarbowe zdeponowane na rachunku prowadzonym dla Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

W celu zabezpieczenia zwrotu wypłaconych z kredytu środków (w wysokości do 50 mln EURO) wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami określonymi w umowie kredytowej ograniczonym prawem rzeczowym może zostać objęte 225 tys. sztuk 5-letnich polskich obligacji skarbowych (emisja z terminem wykupu w kwietniu 2017 r.) o jednostkowej wartości nominalnej 1000 PLN i wartości ewidencyjnej na dzień 28 listopada 2014 r.: 246.879.000PLN. W opinii Zarządu Emitenta pozostałe warunki umowy nie odbiegają od ogólnie przyjętych dla tego typu umów zawieranych na rynku. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również zastrzeżonych warunków oraz terminów rozwiązujących i zawieszających.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przedmiotu, łącznie z pozostałymi umowami zastawu zawartymi z EBI w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

W nawiązaniu do powyższego Emitent przekazuje do publicznej wiadomości, że nominalna wartość obligacji skarbowych będących przedmiotem umów zastawu finansowego zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez Emitenta z EBI tytułem zabezpieczenia umów kredytowych na finansowanie akcji kredytowej i leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania przedsiębiorstw o średnim poziomie kapitalizacji (typu Mid-Caps) wynosi łącznie 1.336.300.000 PLN (wartości na dzień zawarcia wszystkich umów). O wymienionych w poprzednim zdaniu umowach zastawu Emitent informował w raportach bieżących nr: 50/2014 i 68/2014.

Wśród umów zastawu, które Emitent zawarł z EBI w ciągu ostatnich 12 miesięcy największą wartość miała umowa zawarta w dniu 28 lutego 2014 r. Wartość nominalna zastawu (na chwilę zawarcia umowy) dla zabezpieczenia kredytu w wysokości 100 mln EURO oraz odsetek, prowizji i innymi umownych kosztów wynosiła 560.000.000 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt milionów). Szczegóły dotyczące tej umowy Emitent przekazywał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym  nr 50/2014 z dnia 13 marca 2014 r.

Mając na uwadze powyższe Emitent informuje, że wartość ustanowionych zabezpieczeń może ulegać zmianie w stosunku to tej, która została ustalona na dzień zawarcia danej umowy zastawu.

Między Emitentem jako zastawcą oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a EBI jako zastawnikiem nie zachodzą żadne powiązania.

Podstawa prawa: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 ust. 1 pkt 3 oraz §9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.