Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 101/2014

12.12.2014

POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2015 roku Pana Krzysztofa Basiagę na stanowisko Członka Zarządu Emitenta.

Informacje o powołanym Członku Zarządu Emitenta:
Pan Krzysztof Basiaga posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Organizacja i Zarządzanie oraz studiów MBA Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University w Chicago, kierunek Finanse przedsiębiorstw.

Ponadto Pan Krzysztof Basiaga ukończył studia podyplomowe z zakresu bankowości w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz z zakresu podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W 2013 r. ukończył studia doktoranckie (niestacjonarne) we współpracy z Getin Holding S.A. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Przebieg pracy zawodowej wraz z zajmowanymi wcześniej stanowiskami:

 • 1991 – 1993 Bank Gospodarki Żywnościowej – na stanowisku: ekonomista
 • 1993 – 2004 Górnośląski  Bank Gospodarczy  SA w Katowicach - na stanowiskach specjalisty ds. ekonomicznych, Naczelnika Wydziału Skarbca Głównego, Dyrektora Departamentu Ekonomicznego, Dyrektora Banku kierującego obszarem zarządzania finansowego.
 • 1999 –  2000 Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. w Katowicach
 • 2000 – 2001 Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Centrum Gospodarczego S.A. w Katowicach
 • 2002 – 2006 Członek Rady Nadzorczej Getin Raty S.A,
 • 2004 – styczeń 2010  Wiceprezes  Zarządu Getin Bank S.A. w Katowicach.
 • 2009 – 2010 Członek Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.
 • 2010 – 2011 Członek Rady Nadzorczej BP Real Nieruchomości S.A.
 • 2010 – 2012 Członek Zarządu MW Trade S.A. we Wrocławiu

Obecnie pełnione funkcje:

 • od 2010 Dyrektor Zarządzający obszarem finansowym Getin Noble Banku S.A. w Warszawie
 • od 2012 Prezes Zarządu Sax Development Sp. z o.o. we Wrocławiu.
 • od 2013 Członek Rady Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

Pan Krzysztof Basiaga zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz w zw. z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).