Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 2/2015

16.01.2015

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2015 R.

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:

Raporty okresowe za 2014 r.:

  • raport roczny za rok 2014 – 23 marca 2015 r.
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2014 – 23 marca 2015 r.

Raporty okresowe za 2015 r.:

  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 r.
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. – 31 sierpnia 2015 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – 16 listopada 2015 r.

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2015 r. na podstawie, odpowiednio: § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 w/w Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami).