Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 3/2015

18.03.2015

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN RATINGU BANKU

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że powziął informację, iż agencja ratingowa Moody’s (”Agencja”) dokonała w dniu 17 marca 2015 r. następujących  zmian w stosunku do ocen i perspektyw dla Emitenta:
1. wycofała perspektywę negatywną dla Długoterminowego Ratingu Depozytowego Emitenta  i umieściła go na liście obserwacyjnej z możliwością podwyższenia;
2. wprowadziła ratingi: Baseline Credit Assessment (BCA) oraz Adjusted Baseline Credit Assessment, które oba w przypadku Emitenta zostały przyznane na poziomie ba3 i jednocześnie zostały umieszczone na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia;

Poza powyższym Agencja wycofała perspektywę negatywną ratingu Emitenta (Issuer) i umieściła go na liście obserwacyjnej z możliwością podwyższenia. Wycofaniu uległ także rating Siły Finansowej (BFSR) jako konsekwencja decyzji biznesowej Agencji o rezygnacji z przeprowadzania tejże oceny.

Powyższe zmiany są następstwem przyjętej przez Agencję i opublikowanej w dniu 16 marca 2015 r. nowej metodologii oceny banków. Szczegóły dotyczące zmian metodologii Agencji można znaleźć na: www.moodys.com/Pages/rr003006001.aspx

Podstawa prawa: § 5 ust. 1 pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim