Getin Noble Bank (GNB)

0.53PLN
0.00% 09:02

Raport bieżący nr 5/2015

10.04.2015

ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 10 kwietnia 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta odwołała Pana Krzysztof Spyrę z funkcji Członka Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień podjęcia uchwały.

Rada Nadzorcza w uchwale wskazała, iż przyczyną odwołania jest upływający termin na jaki zawarto umowę o pracę  Pana Krzysztofa Spyry.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 j.t.).