Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 9/2015

29.04.2015

POWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 29 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała ze skutkiem na dzień 1 lipca 2015 roku Pana Artura Klimczaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Informacje o powołanym Wiceprezesie Zarządu Emitenta:
Pan Artur Klimczak uczęszczał do Florida International University (Miami). Karierę w bankowości rozpoczął w Stanach Zjednoczonych w 1990 roku w ramach Grupy Citibank, zajmując kolejno stanowiska od doradcy kredytowego do dyrektora regionalnego odpowiedzialnego za lokalną sieć oddziałów. Od 2000 roku kontynuował karierę zawodową w Polsce kierując obszarem usług dla klientów zamożnych CitiGold. W roku 2003 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią i był odpowiedzialny za segment klientów zamożnych (Wealth Management).

Od 2005 roku związany był z Bankiem Millennium S.A., początkowo na stanowisku Dyrektora Departamentu Bankowości Detalicznej odpowiedzialnego za sieć oddziałów. Od 2009 roku został powołany do Zarządu Banku obejmując funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar bankowości detalicznej.

Od 2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion Bankowości Detalicznej.

Szczegółowy przebieg pracy zawodowej wraz z zajmowanymi wcześniej stanowiskami:

 • 2012 - 24.04.2015 Wiceprezes Zarządu Banku Millennium SA
  Odpowiedzialny za obszar Bankowości Detalicznej w tym:
  • Sieć Oddziałów (Klienci Detaliczni, Prestige)
  • Departament Bankowości Prywatnej
  • Departament Bankowości Bezpośredniej (Call Center)
  • Departament Bankowości Elektronicznej
  • Departament Marketingu Bankowości Detalicznej
  • Departament Wsparcia Operacyjnego
  • Departament Wsparcia Sprzedaży

   jak również Spółki z grupy Banku Millennium:
    
  • Millennium TFI SA
  • Millennium Dom Maklerski SA
 • 2009 - 2012 Członek Zarządu Banku Millennium SA
  Odpowiedzialny za obszar Bankowości Detalicznej
 • 2005 - 2009 Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej Banku Millennium SA
  Odpowiedzialny za sieć sprzedaży, w tym sieć oddziałów (Klienci Detaliczni, Prestige)
 • 2003 - 2005 Dyrektor Zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią CitiBank Polska (Bank Handlowy w Warszawie SA)
  Odpowiedzialny za segment klientów zamożnych (CitiGold Wealth Management)
 • 2000 - 2002 Dyrektor Departamentu CitiBank Polska (Bank Handlowy w Warszawie SA)
  Kierujący obszarem usług dla klientów zamożnych CitiGold
 • 1990 - 2000 Doradca kredytowy - Dyrektor Regionalny CitiBank US
  Jako Dyrektor Regionalny odpowiedzialny za sieć oddziałów w Stanach Zjednoczonych

Pan Artur Klimczak zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, od dnia objęcia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz w zw. z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).