Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 10/2015

08.05.2015

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 8 maja 2015 roku otrzymał od AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK S.A. zgłoszenie kandydatury Pana Mariusza Grendowicza na członka Rady Nadzorczej Emitenta, w związku z pkt. 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 12 maja 2015 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że Pan Mariusz Grendowicz złożył oświadczenia m.in. w zakresie wyrażenia zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej, spełniania kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej oraz nieprowadzenia działalności konkurencyjnej względem Emitenta i niefigurowania w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. 

Mając powyższe na uwadze Emitent zgodnie z Rozdziałem II ust. 1 pkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w załączeniu przekazuje otrzymany życiorys kandydata.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) oraz Rozdział II ust. 1 pkt 5) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Załączniki:
1. Życiorys w języku polskim
2. Życiorys w języku angielskim