Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 11/2015

11.05.2015

REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 maja 2015 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Rafała Juszczaka o rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Emitenta i pełnienia w niej funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2014 r., które zwołano na dzień 12 maja 2015 r.

Pan Rafał Juszczak nie podał powodów rezygnacji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu  obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 ze  zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków  uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze  zmianami).