Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 14/2015

12.05.2015

ZMIANY DOKONANE W STATUCIE BANKU

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść zmian dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w statucie Emitenta.

Zmiany statutu dokonane uchwałą nr XXV/12/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 12 maja 2015 r. wejdą w życie z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na ich dokonanie.

Na podstawie powyższej uchwały dokonano również zmiany uchwały Nr IV/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 09 października 2014 r. w zakresie § 1 pkt. 2) odnoszącej się do zmian w §4 ust. 3 pkt 15 statutu Emitenta oraz uchylono postanowienia uchwały Nr IV/09/10/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 09 października 2014 r. w zakresie § 1 pkt. 1).

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Emitenta.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Załączniki: