Getin Noble Bank (GNB)

0.53PLN
0.00% 09:02

Raport bieżący nr 15/2015

12.05.2015

POWOŁANIE NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 maja 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej, ze skutkiem od dnia powołania:

Pana Mariusza Grendowicza jako Członka Rady Nadzorczej

Kandydat posiada wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej.
W załączeniu Emitent przekazuje informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej.

Pan Mariusz Grendowicz, zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych oraz spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz w zw. z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Załączniki: