Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 17/2015

20.05.2015

INFORMACJA WS. RATINGU BANKU

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 19 maja 2015 r. Fitch Ratings-Londyn/Warszawa ("Agencja") opublikował informację w sprawie ratingu Banku.

Agencja w komunikacie poinformowała o obniżeniu rating wsparcia Banku (Support Rating) z poziomu "3" do "5" oraz o zmianie minimalnego poziom ratingu wsparcia (Support Rating Floor) z poziomu "BB" na "No Floor".

Powyższe zmiany nie mają wpływu na pozostałe oceny Banku. Rating podmiotu ("IDR") pozostał bez zmian.

Działania w zakresie ocen wsparcia pozostają w związku z przeglądem prawdopodobieństwa uzyskania przez banki na świecie wsparcia ze strony władz kraju macierzystego w przypadku zagrożenia niewypłacalnością (sovereign suport), który Agencja prowadzi od marca 2014 r.

W przekonaniu Fitch Ratings prowadzone działania ustawodawcze, wykonawcze i inicjatywy polityczne pozwoliły znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo wsparcia ze strony władz kraju macierzystego w przypadku zagrożenia niewypłacalnością dla banków komercyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Szwajcarii i Unii Europejskiej.

Według najlepszej wiedzy Emitenta powyższe działania nie mają związku z bieżącą sytuacją finansową Banku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).