Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 19/2015

01.07.2015

WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając zgodnie ze statutem Emitenta oraz Regulaminem Rady Nadzorczej Getin Noble Banku S.A. podjęła uchwałę dotyczącą wyboru Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, wpisanej na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2015 rok.

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. przeprowadzała badania i przeglądy sprawozdań finansowych Emitenta w latach 2012, 2013 i 2014. Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. zostanie zawarta na wykonanie wyżej wskazanych usług.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 19 oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).