Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 21/2015

08.07.2015

ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY EMISYJNEJ

Zgodnie z zobowiązaniem zawartym w raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. Zarząd Getin Noble Banku S.A. (dalej: "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym tj. 8 lipca 2015 r. podpisał z mBankiem S.A. aneks do Umowy emisyjnej, której tekst jednolity został przyjęty i podpisany pomiędzy Emitentem a mBankiem S.A. aneksem nr 3 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Umowa emisyjna dotyczy zmienionego Programu Emisji Papierów Dłużnych, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 75/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.

W ramach aneksu dokonano zmian związanych z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238, ze zmianami) ("Ustawa o Obligacjach").

Wprowadzono dla Obligacji opcję oferowania ich w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt. 1 Ustawy o Obligacjach, która dotyczy Obligacji, których jednostkowa wartość nominalna wynosi nie mniej niż 100.000 euro w dniu jej ustalenia (zgodnie z postanowieniami art. 7. ust. 4 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej), z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.

Wprowadzono możliwość rolowania papierów dłużnych (innych niż Obligacje zarejestrowane w depozycie papierów dłużnych prowadzonym przez KDPW S.A.) emitowanych w ramach zmienionego Programu Emisji Papierów Dłużnych.

Ponadto wprowadzono dodatkowe lub zmieniono istniejące załączniki do Umowy Emisyjnej (zwłaszcza dokumentów ofertowych i procedury emisyjnej) wynikających z dostosowania dokumentacji do powyższych zmian.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami).