Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 26/2015

27.07.2015

ZMIANA TERMINU PRZEKAZANIA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 2/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. Zarząd Getin Noble Banku S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2015 r.
Termin opublikowania raportu okresowego został przesunięty z dnia 31 sierpnia 2015 r. na dzień 20 sierpnia 2015 r.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).