Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 31/2015

14.08.2015

NABYCIE PRZEZ GETIN NOBLE BANK S.A. WŁASNYCH OBLIGACJI

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 14 sierpnia 2015 r. nabył 3.992 sztuk obligacji własnych wyemitowanych przez Emitenta w dniu 23 marca 2015 r. w ramach Publicznego programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 1.500.000.000 PLN, o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 77/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. Wartości nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 PLN. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 4,00 % w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane są co 12 miesięcy.

Podstawę prawną nabycia obligacji stanowi art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z dnia 20 lutego 2015 r.) oraz umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Emitentem a Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 13 sierpnia 2015 r.

Przyczyną i celem nabycia obligacji przez Emitenta jest ich umorzenie.

Wartość transakcji wyniosła 4.045.013,76 PLN a średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 1013,28 PLN dla obligacji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).