Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 47/2015

24.10.2015

USTALENIE PRZEZ KNF WYSOKOŚCI DODATKOWEGO WYMOGU KAPITAŁOWEGO DLA GETIN NOBLE BANKU S.A.

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 23 października 2015 r. Zarząd Banku otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") zalecenie dotyczące wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego w zakresie funduszy własnych.
Komisja zaleciła utrzymywanie przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 2,03 p.p. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier1 (co odpowiada 1,52 p.p.).
Oznacza to, że minimalne współczynniki kapitałowe Banku uwzględniające dodatkowy wymóg kapitałowy rekomendowane przez Komisję wynoszą:
T1=9+1,52=10,52%
TCR=12+2,03=14,03%
Wskazane powyżej zalecenie powinno być przez Bank respektowane od daty jego otrzymania do odwołania – tzn. do czasu, kiedy Komisja uzna – na podstawie analiz i oceny nadzorczej – że ryzyko związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, będące powodem nałożenia na Bank dodatkowego wymogu kapitałowego uległo istotnej zmianie.
Komisja zaleciła również opracowanie i przekazanie przez Bank planu działań mających na celu osiągnięcie wymaganych poziomów współczynników kapitałowych nie później niż wg stanu na koniec czerwca 2016 r. z uwzględnieniem ich poziomów obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych