Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 57/2015

24.11.2015

INFORMACJA OD BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO W ZAKRESIE WPŁAT NA WYPŁATĘ ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 23 listopada 2015 r. otrzymał od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) informację, zgodnie z którą w oparciu o art. 26a ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Bank zobowiązany będzie uiścić obowiązkową wpłatę przeznaczoną na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (posługującym się nazwą handlową „SK Bank”).

Według szacunków BFG kwota wpłaty będzie wynosić ok. 37% funduszy ochrony środków gwarantowanych utworzonego na 2015 rok (wg stanu po aktualizacji funduszy w dniu 1 lipca 2015 r.). W przypadku Banku szacuje się, iż będzie to kwota ok. 120 mln zł.

O faktycznej wysokości kwoty obowiązkowej wpłaty oraz terminie jej wniesienia Bank zostanie powiadomiony przez BFG.

Powyższa wpłata stanowić będzie koszt uzyskania przychodu i istotnie wpłynie na wynik Banku i Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2015 r.  O rzeczywistej kwocie wpłaty, Bank poinformuje oddzielnym raportem.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.