Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 58/2015

26.11.2015

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI OD BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO W ZAKRESIE WPŁAT NA WYPŁATĘ ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 57/2015 z dnia 24 listopada 2015 r., niniejszym informuje, iż w dniu 26 listopada 2015 r. otrzymał od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”) informację o wysokości kwoty obowiązkowej wpłaty Banku, przeznaczonej na wypłatę środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz o terminie jej wniesienia.

Zgodnie z uchwałą Zarządu BFG, wysokość kwoty wpłaty Banku wynosi 116.914.864,36 zł (słownie: sto szesnaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy) i płatna jest w terminie do 30 listopada 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.