Getin Noble Bank (GNB)

0.52PLN
-1.89% 09:11

Raport bieżący nr 66/2015

10.12.2015

ZMIANY DOKONANE W STATUCIE BANKU

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w statucie Emitenta.

Emitent informuje, że spośród zgłoszonych zmian do statutu nie została podjęta uchwała nr III/10/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 10 grudnia 2015 r., stanowiąca pkt 5 porządku obrad - w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr IV/10/12/2015, stanowiąca pkt 6 porządku obrad - w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego bez możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części, która uzyskała wymaganą przepisami Kodeksu spółek handlowych większość kwalifikowaną.

Zmiany dokonane uchwałami nr IV/10/12/2015 oraz nr V/10/12/2015 i nr VI/10/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 10 grudnia 2015 r. wejdą w życie z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na ich dokonanie.

W powyższych przypadkach na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Emitenta. Informacja o ustaleniu tekstu jednolitego statutu zostanie przekazana oddzielnym raportem.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim