Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 70/2015

18.12.2015

NABYCIE PRZEZ GETIN NOBLE BANK S.A. WŁASNYCH OBLIGACJI

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 18 grudnia 2015 r. nabył 2.852 sztuk obligacji własnych wyemitowanych przez Emitenta w dniu 23 marca 2015 r. w ramach Publicznego programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 1.500.000.000 PLN, o którym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 77/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. Podstawę prawną nabycia obligacji stanowił art. 25 ust. 1 ustawy z dnia  z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U.2014.730 j.t.) oraz umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Emitentem a Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 17 grudnia 2015 r.

Przyczynę nabycia stanowiła wola stron transakcji. Obligacje zostały nabyte przez Emitenta w celu umorzenia.

Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 1027,09 złotych dla obligacji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).