Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 24/2016

22.03.2016

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

Zarząd Getin Noble Banku Spółka Akcyjna („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735, ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 398, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz §6 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank S.A. na dzień 18 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Banku, w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, a także informacje ws. obniżenia kapitału własnego zawiera załącznik do niniejszego raportu.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Emitenta przekazuje również:
1. Projekty uchwał na ZWZA;
2. Projekt zmian Statutu;
3. Uzasadnienie do projektów uchwał;

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej http://gnb.pl/walne-zgromadzenie

Szczegółowa informacja o zmianach statutu oraz uzasadnienie do projektów uchwał znajduje się w "Dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu" dostępnej na stronie internetowej http://gnb.pl/walne-zgromadzenie.

Emitent dodatkowo informuje, że celem sfinalizowania nabycia akcji własnej, po uzyskaniu stosownej zgody Walnego Zgromadzenia, planowane jest ogłoszenie 1 godzinnej przerwy technicznej na dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających nabycie akcji i dających podstawę do kontynuowania głosowania nad uchwałą ws. umorzenia akcji własnej.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Banku niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Projekty uchwał na ZWZA;
  3. Projekt zmian Statutu;
  4. Uzasadnienie do projektów uchwał;