Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 25/2016

22.03.2016

REKOMENDACJA DLA WALNEGO ZGROMADZENIA DOTYCZĄCA WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK 2015

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje o uzyskaniu w dniu 21 marca 2016 r. pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Banku dla wniosku Zarządu Banku w zakresie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku netto Banku z działalności w roku obrotowym 2015 na podwyższenie kapitału zapasowego.

Przedmiotowy wniosek jest zgodny z przyjętą przez Radę Nadzorczą Polityką dywidendową Getin Noble Banku na lata 2015-2017.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.