Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 26/2016

24.03.2016

USTALENIE WYSOKOŚCI DODATKOWEGO WYMOGU KAPITAŁOWEGO W UJĘCIU GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2015 z dnia 24 października 2015 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu od Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”)  informacji w zakresie wymogu kapitałowego w ujęciu grupy kapitałowej Getin Noble Banku S.A („Grupa kapitałowa”).

Komisja wskazała, że utrzymywanie adekwatnego poziomu funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych winno być uwzględnione zarówno na poziomie jednostkowym (zgodnie z poziomem wskazanym w raporcie bieżącym nr 47/2015), jak i z perspektywy Grupy kapitałowej. 

Mając powyższe na uwadze Komisja w wyniku przeprowadzonej weryfikacji w zakresie Grupy kapitałowej zaleciła utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 2,01 p.p. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier1 (co odpowiada 1,51 p.p.).

Oznacza to, że minimalne współczynniki kapitałowe uwzględniające dodatkowy wymóg kapitałowy rekomendowany przez Komisję, który osiągnięty ma być na koniec czerwca 2016 r. wynoszą:

 

  • w ujęciu skonsolidowanym:
    • współczynnik kapitału podstawowego T1= 11,76%
    • łączny współczynnik kapitałowy TCR= 15,26%
  • w ujęciu jednostkowym: :
    • współczynnik kapitału podstawowego T1= 11,77%
    • łączny współczynnik kapitałowy TCR= 15,28%

Dodatkowo KNF zalecił Bankowi zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego przez Bank w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U.z 2013r, poz. 1382).