Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 27/2016

06.04.2016

ZMIANA UMÓW ZNACZĄCYCH

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. Zarząd Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 4 kwietnia 2016 r. zostały zawarte:

1. Aneks do porozumienia o strategicznym partnerstwie zawartego w dniu 14 grudnia 2011 r. („Umowa”) pomiędzy Emitentem, Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu („TU Europa S.A.”), Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("TU Europa Życie") oraz Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Open Life") ("Aneks ").

Zgodnie z treścią Aneksu wejdzie on w życie pod warunkiem zawieszającym, nabycia przez LC Corp BV wszystkich akcji w kapitale spółki Open Life posiadanych obecnie przez TU Europa SA. Emitent o fakcie spełnienia lub nie spełnienia warunku zawieszającego poinformuje w osobnym raporcie.

Na warunkach określonych Aneksem Strony postanowiły, iż:
a) z dniem wejścia w życie Aneksu Open Life przestanie być stroną Umowy oraz Open Life będzie zwolniona z wszystkich zobowiązań płynących z Umowy i przestaną jej przysługiwać prawa z Umowy, za wyjątkiem zobowiązania do zachowania poufności.
b) Emitent zobowiązał się zapewnić, aby do 31 grudnia 2021 r. (poprzednio 60 pierwszych kolejnych miesięcy obowiązywania Porozumienia) wartość rocznej składki przypisanej brutto liczonej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, pozyskiwanej przez Emitenta w trakcie dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w ramach współpracy z Towarzystwami, liczonej osobno dla ubezpieczeń z działu II Ustawy o działalności ubezpieczeniowej ("Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe") tj. dla TU Europa S.A. oraz osobno dla ubezpieczeń działu I ww. ustawy ("Ubezpieczenia na życie") tj. dla TU Europa Życie, stanowiła nie mniej niż połowę całkowitej wartości przypisanej składki brutto liczonej według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, pozyskanej przez Emitenta lub pośrednika ubezpieczeniowego będącego podmiotem zależnym GNB i współpracującego z GNB przy oferowaniu produktów ubezpieczeniowych klientom GNB w danym roku kalendarzowym, o ile oferta produktowa Towarzystw odpowiadać będzie warunkom rynkowym.
Aneks do Umowy o strategicznym partnerstwie pozwoli w szczególności na wliczenie w realizację limitów składki pozyskanej przy współpracy z pośrednikami z grupy Emitenta  oferującymi ubezpieczenia klientom GNB.

2. Aneks do Umowy o dodatkowe wynagrodzenie zawartej w dniu 14 grudnia 2011 r. („Umowa”) z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie. („Aneks”).

Zgodnie z treścią Aneksu wejdzie on w życie pod warunkiem zawieszającym, nabycia przez LC Corp BV wszystkich akcji w kapitale spółki Open Life posiadanych obecnie przez TU Europa SA. Emitent o fakcie spełnienia lub nie spełnienia warunku zawieszającego poinformuje w osobnym raporcie.

Zgodnie z Aneksem strony postanowiły, że:
a)  z dniem wejścia w życie Aneksu Open Life przestanie być stroną Umowy oraz Open Life będzie zwolniona z wszystkich zobowiązań płynących z Umowy i przestaną jej przysługiwać prawa z Umowy, za wyjątkiem zobowiązania do zachowania poufności oraz nie będzie uwzględniany w obliczaniu oczekiwanego wyniku technicznego osiągniętego z tytułu współpracy pomiędzy Emitentem i podmiotami powiązanymi z Panem Leszkiem Czarneckim (m.in. Idea Bank z siedzibą w Warszawie, Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie) oraz TU Europa i TU Europa Życie w sektorze bancassurance w  10-letnim planowanym okresie trwania współpracy (“Wynik Współpracy”).
b) nowy Wynik Współpracy wynosić będzie w łącznej wysokości około 1.129,8 milionów PLN (poprzednio 1.230 mln zł).
c) Open Life nie będzie od dnia wejścia Aneksu w życie uwzględniany w obliczaniu Wyniku Współpracy odpowiednio w okresach rocznych, dwuletnich i pięcioletnich

Aneks do Umowy o dodatkowe wynagrodzenie określa zmniejszenie poziomu oczekiwanego wyniku technicznego w poszczególnych latach, co może się przełożyć na uzyskanie przez Bank dodatkowego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy
 
Aneksy do Umowy o strategicznym partnerstwie oraz Umowy o dodatkowym wynagrodzeniu zostały uznane przez Emitenta za znaczące ze względu na wartość przedmiotów tych umów przekraczającą 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).