Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 31/2016

18.04.2016

ZMIANY DOKONANE W STATUCIE BANKU

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Getin Noble Banku S.A.  (" Emitent") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść zmian dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w statucie Emitenta.

Zmiany statutu dokonane zostały uchwałami nr XXV/18/04/2016, nr XXVI/18/04/2016 i nr XXVII/18/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 kwietnia 2016 r. wejdą w życie z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na ich dokonanie. Uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego nie jest wymagane w przypadku zmiany Statutu wskazanej w §1 lit. a) uchwały nr XXVII/18/04/2016.

W przypadku zmian dokonanych uchwałą nr XXVI/18/04/2016 to wejdzie ona w życie, pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 29 ust. 1 Statutu Banku dokonanej uchwałą nr XXV/18/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie umorzenia akcji własnej, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Emitenta, w stosunku do każdej ze wskazanych zmian.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.