Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 40/2016

13.05.2016

PRZYJĘCIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TEKSTU JEDNOLITEGO STATUT SPÓŁKI

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 12 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz umocowań zawartych w §4 uchwały nr IV/10/12/2015, §2 uchwały nr V/10/12/2015 i §5 uchwały nr VI/10/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 10 grudnia 2015 r. („NWZ”) przyjęła tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr IV/10/12/2015, nr V/10/12/2015 i nr VI/10/12/2015 NWZ.

Tekst jednolity Statut Emitenta przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Emitent informowała w raporcie bieżącym nr 35/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami)