Getin Noble Bank (GNB)

0.65PLN
-2.99% 17:01

Raport bieżący nr 49/2016

10.06.2016

ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY GENERALNEJ

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) informuje, że 10 czerwca 2016 roku zawarł z Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Getin Leasing S.A., Getin Leasing Spółka Akcyjna 2 Spółka komandytowo-akcyjna i Getin Leasing Spółka Akcyjna 3 Spółka komandytowo-akcyjna („Spółki leasingowe”) aneks nr 2 (Aneks nr 2) do generalnej umowy sprzedaży wierzytelności leasingowych podpisanej w dniu 21 marca 2016 r. (Umowa).

Na podstawie Aneksu nr 2 zwiększony został maksymalny limit salda sprzedaży wierzytelności leasingowych do kwoty 600 mln zł, co stanowi jednocześnie maksymalny poziom zaangażowania Idea Banku S.A. w nabywanie wierzytelności leasingowych od Emitenta. Zwiększenie limitu nie oznacza powstania po stronie Emitenta obowiązku do przedstawiania nowych wierzytelności leasingowych do wykupu. Aneks nr 2 doprecyzowuje również prawo Idea Banku S.A. do odmowy nabycia wierzytelności leasingowych, w szczególności kiedy będzie to uzasadnione możliwym naruszeniem obowiązujących Idea Bank S.A. norm ostrożnościowych lub wskaźników kapitałowych,

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

Umowa została zawarta w dniu 21 marca 2016 roku i określa zasady sprzedaży wierzytelności leasingowych przez Emitenta do Idea Banku S.A, obejmujące wierzytelności leasingowe uprzednio wykupione od Spółek leasingowych na podstawie zawartych umów wykupu.

Pierwotna wartość wykupywanych wierzytelności, a następnie sprzedawanych przez Emitenta wynosiła 150 mln zł. Kwota ta w drodze aneksów została zwiększona najpierw do 400 mln zł, a następnie do 600 mln zł. Z tytułu nabywanych wierzytelności Idea Bank S.A. dokonuje zapłaty na rzecz Emitenta ceny ustalanej z uwzględnieniem stopy dyskontowej, której wysokość stanowi stawka referencyjna WIBOR 3M powiększona o stałą marżę.

W przypadkach określonych w Umowie Spółki leasingowe zobowiązane są dokonywać zwrotnego nabycia wierzytelności.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, nie dłuższy jednak niż czas do jej całkowitego wykonania tj. do czasu obowiązywania umów, z których wynikają wierzytelności podlegające wykupowi, a następnie sprzedaży. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu, a pozostałe jej postanowienia, wedle wiedzy Emitenta, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W Umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych.

Przed zawarciem Aneksu przedmiot Umowy, nie stanowił równowartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, wobec czego Emitent nie informował o zawarciu powyższej umowy, jak i aneksu nr 1.
.
Zwiększenie limitu wykupu wierzytelności na podstawie Aneksu nr 2 powoduje, że ostateczna wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, a tym samym spełnia kryteria uznania jej za znaczącą.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 oraz w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).