Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 77/2016

27.07.2016

UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE USTANOWIENIA PUBLICZNEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH

Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 27 lipca 2016 r., podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych ("Program").

Obligacje w ramach Programu emitowane będą w wielu seriach do maksymalnej kwoty 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych), a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). W ramach Programu, Emitent wyemituje co najmniej dwie serie obligacji w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podjęcia przez Zarząd Emitenta przedmiotowej uchwały. Obligacje emitowane w ramach Programu będą zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela.

Obligacje będą oprocentowane. Obligacje mogą być oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Rodzaj oprocentowania obligacji ustali Zarząd Emitenta w formie uchwały. W przypadku obligacji oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej oprocentowanie ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów złotówkowych o długości ustalonej przez Zarząd Emitenta w formie uchwały powiększoną o marżę.

Warunki emisji Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach stanowić będą Podstawowe Warunki Emisji oraz dla każdej kolejnej serii Obligacji Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii, przyjmowane przez Zarząd w drodze uchwały o emisji danej serii – stanowiące łącznie jednolity dokument.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.

Emitent jednocześnie informuje, iż Program ustanowiony przez Zarząd Emitenta wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Emitenta. Emitent poinformuje o decyzji Rady w oddzielnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne