Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 87/2016

08.08.2016

STANOWISKO KNF W SPRAWIE WYSOKOŚCI DODATKOWEGO WYMOGU DOTYCZĄCEGO FUNDUSZY WŁASNYCH Z TYTUŁU BUFORA INNEJ INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

Getin Noble Bank ("Emitent", „Bank”)  informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2016 r. otrzymał informację, iż Komisja Nadzoru Finansowego, w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego w celu zidentyfikowania Emitenta jako innej instytucji o znaczeniu systemowym, na podstawie przeprowadzonej oceny zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w sektorze finansowym postanowiła zwrócić się do Komitetu Stabilności Finansowej („Komitet”) o wyrażenie opinii w sprawie zidentyfikowania Emitenta jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na niego bufora w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia UE nr 575/2013.

Komisja Nadzoru Finansowego podejmie decyzję po zajęciu stanowiska przez Komitet.

Emitent w oddzielnym raporcie poinformuje o zakończeniu postępowania identyfikującego go jako inną instytucję o znaczeniu systemowym oraz określeniu wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym po otrzymaniu takiej decyzji.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Bank nie otrzymał informacji o terminie wprowadzenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz jego wpływie na minimalne wartości współczynników kapitałowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR