Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 88/2016

09.08.2016

INFORMACJA O PLANOWANIU POŁĄCZENIA SPÓłKI ZALEŻNEJ EMITENTA

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09 sierpnia 2016 roku Zarząd i Rada Nadzorcza wyraziły pozytywną opinię na temat zamiaru rozpoczęcia prac nad projektem połączenia spółki zależnej od Emitenta, tj. Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Noble Funds TFI”) ze spółką Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszym półroczu 2017 r.

Wskazana powyżej transakcja stanowi jeden z elementów uzupełnionego i przyjętego Planu trwałej poprawy rentowości, który ma zostać przedłożony Komisji Nadzoru Finansowego do dnia 12 sierpnia 2016 r. O tym fakcie Emitent informował w raportach bieżących nr 51/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. i 62/2016 r. z dnia 8 lipca 2016 r.
Obecnie Emitent posiada 70,03% udziałów w kapitale zakładowym Noble Funds TFI, dających prawo do 70,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W związku z planowaną transakcją Emitent przewiduje utratę samodzielnej kontroli nad połączonym podmiotem.

Planowane połączenia obydwu podmiotów znajduje uzasadnienie zarówno od strony strategicznej, jak i operacyjno - kosztowej.

O poszczególnych etapach procedury połączeniowej, w szczególności o podjęciu przez łączące się Spółki decyzji o zamiarze połączenia oraz przyjęciu planu połączenia, Emitent będzie informował w odrębnych raportach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna.