Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 91/2016

09.08.2016

PRZYJĘCIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TEKSTU JEDNOLITEGO STATUT SPÓŁKI

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 9 sierpnia 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz umocowań zawartych w §6 uchwały nr XXV/18/04/2016, §2 uchwały nr XXVII/18/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18 kwietnia 2016 r. ("ZWZ") przyjęła tekst jednolity statutu Emitenta uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr XXV/18/04/2016 i nr XXVII/18/04/2016 ZWZ.

Tekst jednolity statut Emitenta przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian statutu Emitent informowała w raporcie bieżącym nr 61/2016 z dnia 8 lipca 2016 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami)