Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:03

Raport bieżący nr 103/2016

25.08.2016

INFORMACJA WS. PODPISANIA PLANU POŁĄCZENIA

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 sierpnia 2016 roku powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Noble Funds TFI” albo „Spółka Przejmująca”) o uzgodnieniu i podpisaniu planu połączenia ze spółką Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Open Finance TFI” albo „Spółka Przejmowana”).

Połączenie spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Noble Funds TFI poprzez nową emisję akcji, które Noble Funds TFI przyzna akcjonariuszom Open Finance TFI.

W wyniku połączenia akcjonariusze Open Finance TFI staną się akcjonariuszami Noble Funds TFI z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Noble Funds TFI.

W związku z połączeniem, akcjonariuszom Open Finance TFI w zamian za posiadane akcje Open Finance TFI zostaną przyznane akcje Noble Funds TFI w następującym stosunku:

- za 63,8174931 (sześćdziesiąt trzy i 8174931/10000000) akcji Open Finance TFI o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda przyznana zostanie 1 (jedna) akcja Noble Funds TFI o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna.