Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
0.00% 17:00

Raport bieżący nr 108/2016

05.09.2016

KOLEJNA AKTUALIZACJA PLANU TRWAŁEJ POPRAWY RENTOWNOŚCI

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 21 marca 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 89/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza zatwierdziła aktualizację „Planu trwałej poprawy rentowności”, w rozumieniu art. 142 Prawa bankowego, który w najbliższym czasie zostanie przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego.


Podstawa prawna: § 78 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.