Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 142/2016

19.10.2016

PRZYJĘCIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TEKSTU JEDNOLITEGO STATUT SPÓŁKI

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 18 października 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz umocowań zawartych w §5 uchwały nr XXVI/18/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2016 r. oraz §3 uchwały nr XXV/12/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 maja 2015 r. („ZWZ”) przyjęła tekst jednolity statutu Emitenta uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr XXVI/18/04/2016 i nr XXV/12/05/2015 ZWZ.

Tekst jednolity statutu Emitenta przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian statutu Emitent informowała w raportach bieżących nr: 122/2016 z dnia 21 września 2016 r. i 135/2016 z dnia 7 października 2016 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami)