Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 175/2016

05.12.2016

ZAMIAR ZBYCIA AKCJI

Getin Noble Bank S.A. („Emitent”, „Bank”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 05 grudnia 2016 roku Zarząd Banku podjął uchwałę ws. wyrażenia zgody w zakresie zamiaru zbycia przez Bank akcji imiennych Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „BIK”) w łącznej liczbie 1 700 akcji serii A („Akcje”), stanowiących 10,93% kapitału zakładowego Spółki oraz 10,93% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, na rzecz spółki Idea Bank S.A z siedzibą w Warszawie.

W związku z art. 337 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie ze statutem Spółki, Bank wystąpi w dniu dzisiejszym do Rady  Nadzorczej BIK z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie Akcji. Rada Nadzorcza BIK na podjęcie uchwał w przedmiotowej sprawie ma 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.

Emitent dodatkowo informuje, że zgodnie ze statutem Spółki Akcje mogą być zbyte jedynie na rzecz podmiotu będącego bankiem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe.

W przypadku braku zgody na podmiot wskazany przez Bank jako nabywcę, statut Spółki zobowiązuje Radę Nadzorczą, w terminie 60 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zgody, do wskazania innego nabywcy.

Emitent zaznacza, że zgodnie z statutem Spółki uchybienie terminowi wskazanemu w powyższym akapicie powoduje, że Akcje będą mogły być zbyte bez ograniczeń.

W związku z powyższym Zarząd zwróci się również do Rady Nadzorczej Banku o wyrażenie zgody w zakresie zamiaru zbycia przez Bank Akcji BIK.

W ocenie Emitenta przeprowadzenie transakcji będzie miało wpływ na jego wynik finansowy.

O poszczególnych etapach transakcji, Emitent będzie informował w odrębnych raportach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna.