Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
-1.96% 17:02

Raport bieżący nr 15/2017

30.01.2017

TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2017 R.

Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

Raporty okresowe za 2016 r.:

  • raport roczny za rok 2016 – 24 marca 2017 r.
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – 24 marca 2017 r.

Raporty okresowe za 2017 r.:

  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 r.
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – 31 sierpnia 2017 r.
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 15 listopada 2017 r.

Na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent nie będzie przekazywał jednostkowego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2016 oraz II kwartał roku obrotowego 2017.

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 w/w Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami) w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami).