Getin Noble Bank (GNB)

0.50PLN
+ 2.04% 17:00

Raport bieżący nr 17/2017

31.01.2017

POWOŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU BANKU

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 31 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała ze skutkiem na dzień 1 lutego 2017 roku Pana Jerzego Pruskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Informacje o powołanym Wiceprezesie Zarządu Emitenta:

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. do 2009 r. był zatrudniony w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1991-1997 pracował w LG Petro Banku SA, m.in. na stanowisku wiceprezesa Zarządu. W latach 1998-2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej, a od 2004 r. do 2008 r. Pierwszym Zastępcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Reprezentował NBP w Komisji Nadzoru Bankowego i Komisji Nadzoru Finansowego oraz w Economic and Financial Committee. W latach 2008-2009 Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA. Od 2009 r. do 2016 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  W latach 2010-2015 doradca ekonomiczny Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego oraz jego przedstawiciel w Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2013-2016 był członkiem Komitetu Stabilności Finansowej, a w 2015-2016 członkiem Resolution Committee (European Banking Authority). W okresie 2012-2015 Przewodniczący Rady Wykonawczej i Prezes International Association of Deposit Insurers. Od 2016 Wiceprzewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Jest również ekspertem zewnętrznym Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Pan Jerzy Pruski zgodnie z oświadczeniem złożonym Emitentowi, od dnia objęcia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz w zw. z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).